Ekologie

Ekologie

Maturitní otázky – Ekologie

Maturitní otázky – Ekologie

25 podrobně zpracovaných témat
Radek Veselý, 1. vydání, 1999

Publikace určená maturantům a zájemcům o studium ekologie.
1. Ekologie jako věda, její definice, třídění, charakteristika ekologických přístupů, význam ekologie pro řešení problematiky životního prostředí 2. Organismus a prostředí, ekologická přizpůsobivost 3. Charakteristika vztahů základních skupin organismů k prostředí 4. Zdroj a význam světla a tepla pro organismy 5. Atmosféra, její fyzikální a chemická charakteristika, význam pro život, podnebí, počasí 6. Hydrosféra, její charakteristika, význam pro život, různost vodního prostředí 7. Litosféra, charakteristika z hlediska jejího vývoje, geologický cyklus 8. Pedosféra, vznik a vývoj, druhy a typy půd, udržování půdní úrodnosti 9. Vývoj života ve vztazích k prostředí 10. Populace, její charakteristické znaky, regulace vztahů uvnitř populace, nika 11. Vztahy mezi populacemi 12. Společenstva a jejich uspořádanost 13. Ekosystém, jeho stavba a funkce 14. Porovnání ekosystému suchozemského a vodního, produkce ekosystému 15. Agroekosystémy, porovnání ekosystému přírodního a umělého 16. Biogeochemické cykly, příklady - podle schématu 17. Biomy - vegetační pásy 18. Vegetační stupně a příklady v naší přírodě 19. Vývoj ekosystému - sukcese, klimax, příklady 20. Charakteristika přírodních poměrů České republiky 21. Člověk, jeho vývoj ve vztahu k prostředí 22. Biologické požadavky člověka na prostředí, stres 23. Zdraví a nemoc, negativní vlivy prostředí na člověka, civilizační choroby 24. Podstata dědičnosti, mutace ve vztahu k prostředí 25. Ochrana zdraví, hygienické normy a jejich určování 26. Lidská populace, její vývoj, nerovnoměrnost vývoje 27. Životní prostředí člověka, charakteristika, jeho složky a stránky, typy a druhy, rozsah životního prostředí 28. Přírodní zdroje, jejich klasifikace a využívání 29. Energetika ve vztahu k prostředí, různé zdroje energie 30. Doprava a průmysl ve vztahu k prostředí 31. Zemědělství a lesnictví ve vztahu k prostředí 32. Vliv urbanizace na prostředí problémy životního prostředí měst 33. Ekologické problémY spojené s rekreací a s venkovem. Význam rekreace pro člověka a společnost 34. Odpady, jejich klasifikace 35. Problémy ohrožení ovzduší 36. Znečišťování zdrojů sladké vody 37. Ohrožení půdy, problémy kvantity a kvality zemědělských půd 38. Ohroženi genofondu 39. Fyzikální negativní jevy v prostředí 40. Hodnocení prostředí 41. Různé typy krajin, jejich využívání a změny 42. Vědecko-technické možnosti a způsoby řešení ekologických problémů 43. Ekonomické aspekty péče o životní prostředí 44. Právní nástroje péče o životní prostředí 45. Organizace a řízení péče o životní prostředí 46. Mezinárodní aspekty péče o životní prostředí 47. Ochrana přírody obecná a zvláštní 48. Postoje k prostředí, charakteristika a význam ekologického vzdělávání a význam nevládních organizací zaměřených k ochraně životního prostředí 49. Přehled globálních ekologických problémů lidstva 50. Systémový přístup k řešení ekologických problémů, trvale udržitelný rozvoj

Detail
kat. č.: 201672
ISBN-13: 80-902473-8-2
EAN: 9788090247383
jazyk: český
stran: 136
vazba: brožovaná
rozměry: 205x295 mm
barva: černobíle
Cena: 129,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: