Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy

Nedostupné
Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy

Pražská skupina školní etnografie

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2005
554 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0924-X
cena:
 390,-

Kniha, určena zájemcům z řad psychologů, pedagogů a rodičů, přináší řadu údajů o chování dětí ve školním (a částečně i mimoškolním) prostředí na prvním stupni základní školy. Autoři zkoumají vybrané vývojové rysy chování žáků a zachytili jejich proměny jednak v rámci ročníků, jednak samostatně – jako etapy vývoje jednotlivých témat (tzv. gradienty). Tomu odpovídá i členění knihy na dvě ucelené části – Rysy chování a Gradienty. Z probíraných témat uveďme např. psaní textů, grafiku a čtenářství, čtení, pravopis, osvojení představ prostoru a času, hru, zábavu a volný čas, vytváření skupin mezi vrstevníky, starost o zevnějšek. Výhodou publikace je množství autentického materiálu (získaného pozorováním ve školních třídách během vyučování), který je utříděn a opatřen komentářem, což umožňuje její praktické využití jako srovnávací příručky.

Recenze:
Předložená publikace představuje v našich podmínkách mimořádné množství cenného empirického materiálu, který poskytuje obraz o současném podobě psychického vývoje školáka v řade oblastí Jednotliví autoři zpracovali vymezené oblasti podle svého zaměření. Výhodou předložené publikace je dvouosé uspořádání podle postupu jednotlivých tříd a podle vývoje jednotlivých oblastí napříč třídami, označovaný zde jako gradienty. Gradienty pak vykazují vyšší míru kompaktnosti textu.
Autoři sice usilovali, jak lze usoudit z úvodu, o tzv. absolutní psaní, výsledky jejich práce nicméně vybízejí čtenáře a případně další badatele k porovnání jejich zjištění s dostupnou literaturou, což by umožnilo potvrdit či opravit tradovaná tvrzení vztahující se k vývoji jedince ve sledovaných oblastech.
Jednotlivé příspěvky jsou uchopeny způsobem, který naznačuje „školní“ význam dané oblasti. Zde by jistě řadu čtenářů zajímalo podrobnější rozpracování oblastí jako je hra a vývoj sociálních vazeb, kterým je věnována spíše okrajová pozornost. Některé oblasti zkoumání pokrývají velmi Širokou oblast, jiné jsou velmi omezené. Přehlednější je zde opět sledování gradientů (čtení, psaní, a pod.) , kde je text zpravidla členěn přehledněji. Zajímavé by bylo rovněž podrobnější zdůvodnění výběru zkoumaných oblastí.
Pozornost přitahuje z roztroušených zmínek patrná skutečnost poměrně velké odlišnosti jednotlivých tříd (a text naznačuje že se jedná snad i rozdílnost škol a jejich nároků na žáka) . Jejich charakteristika v jednom souboru, která by dala obrázek o charakteru čtvrti, složení žáků a vzdělání jejich rodičů – což výzkumníci zjevně sledovali) , by čtenáři umožnila snazší orientaci v textu.
Rozsah a charakter práce ji předurčuje především k bodovému čtení, text nemá charakter učebnice, ale spíše encyklopedie. Na druhé straně místy téměř kazuistický přístup vyvolává ve čtenáři dojem známosti až osobního zaujetí. Je možnost do jisté míry s napětím sledovat vývoj některých jednotlivců. Je patrné, že osudy některých dětí autory zaujaly. Množství materiálu poskytuje řadu námětů a příležitostí pro další studie.
Celkové se jedná o mimořádný počin, který nemá co do rozsahu a empirického charakteru dat obdoby v naší odborné literatuře věnované vývojové psychologii.
Z recenzního posudku: Mgr. Vladimír Vavrda
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu
Emma Sue-Prince, ISBN-13: 978-80-265-0451-1, BizBooks
A přesto říci životu ano - Psycholog prožívá koncentrační tábor
Viktor E. Frankl, ISBN-10: 80-7192-866-6, Karmelitánské nakladatelství
Abraham – Člověk a symbol - Jungiánský výklad biblického příběhu
Gustav Dreifuss, Judith Riemerová, ISBN-10: 80-85880-47-4, Nakladatelství Tomáše Janečka
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Michal Goetz, Petra Uhlíková, ISBN-13: 978-80-7262-630-4, Galén
Agrese, násilí a psychologie moci
Jan Poněšický, ISBN-10: 80-7254-593-0, Triton
Aion – sebrané spisy 9/II - Příspěvky k symbolice bytostného Já
Carl Gustav Jung, ISBN-10: 80-85880-26-1, Nakladatelství Tomáše Janečka
Akt vůle
Roberto Assagioli, ISBN-13: 978-80-7428-073-3, Plot
Anatomie emocí - Emoce a jejich vliv na lidské tělo
Stenley Keleman, ISBN-10: 80-7178-836-8, Portál
Animus a anima v pohádkách
Marie-Louise von Franz, ISBN-13: 978-80-87171-05-9, Emitos
Aplikovaná psychologie
Nicky Hayes, ISBN-10: 80-7178-807-4, Portál
Archeologie mysli - Sociální dějiny nevědomí – 1. část
George Frankl, ISBN-10: 80-7178-692-6, Portál
Archetyp otce - A jiné hlubinně psychologické studie
Vladislav Šolc, ISBN-13: 978-80-7387-281-6, Triton
Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická, ISBN-13: 978-80-903715-5-2, Emitos
Asertivita jako lék - V profesních a mezilidských vztazích
Tomáš nOvák, Alžběta Pokorná, ISBN-10: 80-7179-354-X, C. H. Beck
Asertivita pro manažery
Dagmar Lahnerová, ISBN-13: 978-80-247-2892-6, Grada
Asertivitou proti stresu - 2., přepracované a doplněné vydání
Ján Praško, Hana Prašková, ISBN-13: 978-80-247-1697-8, Grada
Asertivně do života - 2., doplněné vydání- Asertivní techniky; Asertivní práva; Testy, tréninkové programy, výcvik
Tomáš Novák, Věra Capponi, ISBN-10: 80-247-0989-9, Grada
Asertivní žena - 3., doplněné a aktualizované vydání – Jak vést rozhovor; Reakce na kritiku; Základní životní přístupy
Tomáš Novák, Yveta Kudláčková, ISBN-13: 978-80-247-2426-3, Grada
Biologie pro psychology a pedagogy
Jan Šmarda a kol., ISBN-13: 978-80-7367-343-7, Portál
Božská bouře - Hurikány, tornáda a větrné smrště jako duševní jevy
David E. Schoen, ISBN-10: 80-85880-36-9, Nakladatelství Tomáše Janečka
Brainwash - Tajná historie ovládání mysli
Dominic Streatfeild, ISBN-13: 978-80-204-1611-7, Mladá fronta
Být sám sebou - Terapeutův pohled na psychoterapii
Carl R. Rogers, ISBN-13: 978-80-262-0796-2, Portál
C. G. Jung a křesťanská spiritualita - Sborník reflexí psychologů, teologů a religionistů
Robert L. Moore, ISBN-10: 80-7178-195-9, Portál
C. G. Jung výbor z díla - svazek VII. Symbol a libido
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-85880-35-0, Nakladatelství Tomáše Janečka
C.G:Jung Výbor z díla - Svazek VII Symbol a libido
ISBN-13: 978-80-85880-71-7, Nakladatelství Tomáše Janečka
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML